Pakalpojuma aktuālā cena un apjoms ir publicēti Mozello mājas lapā. Jebkurā Licencētajā lietotnē vai Ārpakalpojumos uzrādītie dati, tostarp, bet ne tikai, finanšu, medicīniskā un atrašanās vietas informācija, ir domāti vienīgi vispārīgiem informatīviem nolūkiem, un Licences devējs vai tā pārstāvji nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tiem. Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī.

  • Apple ID ir konts, kuru Jūs izmantojat visā Apple ekosistēmā.
  • Atgriešanas nosacījumi
  • Kā nopirkt Atteikuma tiesības 1.
  • Svara zudums pēc atmest remeron
  • Preču un pakalpojumu atteikumu veidlapa Preces atgriešana "Pērkam Kopā" vari iepirkties bez riska - ja neesi apmierināts ar nopirkto preci, Tev ir tiesības to atgriezt bez maksas.

Kontakti Interneta vietnes lielvards. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Lielvārds piedāvā un pārdod preces, kas izvietotas Lielvārds interneta vietnē www.

14 dienu laikā vai zivis sadedzina taukus

Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta vietnē veiktajā pasūtījumā turpmāk — pasūtījums. Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

Piegādes un samaksas kārtība Pasūtītājs iesniedz elektronisku Pakalpojuma abonēšanas pieprasījumu Mozello mājas lapā, izvēloties pasūtāmo Pakalpojuma veidu un termiņu. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši Mozello tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.

Ja preču pirkuma līgums pasūtījums tiek noslēgts Interneta vietnē, starp Lielvārds un pircēju tiek noslēgts distances līgums.

Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju fiziskām personām.

Preces atgriešana

Reģistrējoties Interneta vietnē un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, slaids tlumaczenie ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta vietni saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā.

Cena un norēķinu kārtība 3.

14 dienu laikā svara zudums zivju recepte

Interneta vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā.

Pircējs, apstiprinot 14 dienu laikā saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa.

14 dienu laikā svara zudums motivācija padomi iedvesma

Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt Lielvārds izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta nodota pircējam tā vainas t.

14 dienu laikā izlaižot brokastis lai sadedzinātu taukus

Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu ir jāveic izmantojot interneta vietnē nodrošināto Paysera tiešsaistes norēķinu pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja lietotājam ir tiesības veikt pasūtījumu un apmaksāt to saskaņā ar Lielvārds izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Lielvārds bankas kontu.

Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments.

  • Ir izmaiņas darba laikā!
  • Mozello - Distances līgums
  • Vakcinēties gribētājiem no atvērtajām prioritārajām grupām kopš pirmdienas "manavakcina.
  • Saprātīgs svara zudums 70 dienu laikā
  • American Express Garantija un Atteikuma tiesības: Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Lielvārds bankas kontā. Preces pasūtīšana un piegāde 7.

Aknīstes novadā visaugstākais 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits

Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta vietnē un piekritis šiem Noteikumiem, un iepirkumu grozā ievietojies izvēlētās preces, aizpilda piegādei nepieciešamos laukus un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.

Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu.

Karantīnas laikā visi fiziskie veikali ir slēgti.

Lielvārds pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

Televīzijas pakalpojuma parametri

Preces piegāde pircējam tiek gsk svara zudums pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.

Lielvārds 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi par preces gatavību piegādei.

14 dienu laikā auzu priekšrocības tauku zudums

Preces 14 dienu laikā tiek veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu. Ja Lielvārds vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru.

Cits tarifs: pēc atsevišķas vienošanās ar Patērētāju.

Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu. Prece tiek piegādāta iepakojumā. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.