Viens kilograms muskuļu sadedzina līdz kcal dienā, taukaudi tajā pašā laikā ietaupīs ne vairāk kā 50 kcal. Izpratne par galveno bioķīmijas procesu darbību, ir vieglāk sasniegt izvirzītos mērķus neatkarīgi no ķermeņa tipa. Ēkām uzmanība pievērsta arī Janīnas Kursītes rakstā, kurā analizēts viss mājas ārējais apvalks jeb mājas āda sienas, jumts, logi, durvis un tā mītiski maģiskās funkcijas tautas priekšstatos. Viduslaiku cilvēks pēdējo atdusas vietu radis baznīcā vai tās sētā. Ignorējiet liftus. Visbeidzot, Francija bija pirmā valsts, kur mirušos apglabāja zem pieminekļiem īstajos parkos.

Folkloras pētniecībā logs tā mītiskajos aspektos līdz šim aplūkots minimāli, vairāk centrējoties uz etnogrāfiskajiem aspektiem. Logu tā mītiskajos aspektos līdz šim aplūkojis krievu foklorists Vladimirs Toporovs rakstā Loga simbolika mitopoētiskajā tradīcijā, analizējot mājas simboliku, no līdzīga skatpunkta logu analizējusi arī latviešu folkloriste Janīna Kursīte.

Rakstā izmantoto avotu materiāla pamatā ir Pētera Šmita savāktais Latviešu tautas ticējumu materiāls, kā arī ekspedīciju VārkavaDagdaValka10 10 Ingus Barovskis Dundaga laikā iegūtais vizuālais un interviju materiāls.

Vizuālā materiāla analīze veikta, balstoties uz vizuālās antropoloģijas teorētisko bāzi. Vizuālās antropoloģijas metodikā, piemēram, fotogrāfija ir uzskatāma par precīzu realitātes pierakstu, kas ļauj dokumentēt un analizēt procesus, balstoties uz vizuālo aspektu, to pielīdzinot intervijai.

Fotogrāfija ir pieraksta veids, kas ļauj izprast un analizēt mūsdienu kultūras parādības un mītiskos priekšstatus tajā. Fotogrāfiju analīze kā izpētes metode svars loss tips jillian kontentanalīzē un strukturālajā analīzes metodē. Šeit uzmanība vēršama arī uz tauku zudums rutīnas tnation simboliku mītiskajos priekšstatos, kur vējš nozīmē dievu nodomu izpausmi, 7 līdz ar to logs ir tā vieta mājā, caur kuru vistiešāk, iespējams, realizējas dievu nodomi gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā formā.

Krievu valodā jēdziena okno etimoloģija veidojas no vārda acs, pieņemot, ka šī jēdziena izcelsme saistīta ar jau iepriekš minēto sennorvēģu vārdu. Priekšstats par logu kā mājas aci sakņojas ne tikai mītiskajos priekšstatos, bet arī etnogrāfiskajos materiālos, kuros atrodamas liecības par logiem acs formā. Logs ir traktējams kā vizuāls tilts starp iekšējo un ārējo telpas daļu, 11 un tas aktuāls arī mūsdienu priekšstatos, īpaši izvēršot to psiholoģijā, kur noteiktos terapijas veidos zīmējot, piemēram, māju, logs un tā forma raksturo cilvēka attiecības ar pasauli, atvērtību vai noslēgtību pret to.

No otras puses, logs ir mājas vizuālais es. Folkloras materiālā visai bieži tiek uzsvērta loga tīrības nepieciešamība, kas sakņojas pieņēmumos, ka caur iet plānāks plāksteris pareri notiek ne tikai saskarsme ar htonisko bīstamo pasauli, bet arī ar dievību pasauli dievības Dievs, Laima ielūkojas mājā caur logu.

Šie priekšstati atrodami arī tautasdziesmu materiālā, kur netīri logi tiek uzsvērti kā īpaša nevīžības un slinkuma zīme: Šķitu, nieku nepazinu Tautu dēla istabā: Tumši logi, melni galdi, Neslaucīta istabiņa. LD3 Loga kā bīstamas pārejas interpretācija, iespējams, ir skaidrojama ar faktu, ka viduslaiku Eiropā apmetņu sienas tikušas rituāli iesvētītas, lai aizsargātos no Dēmona, Slimības, Nāves 16, savukārt logs atsevišķi netiek iesvētīts, tas tiek uztverts kā pārejas elements, mazāk aizsargāta vieta.

Īpaša loma šajā gadījumā ir loga un torņa koeksistencē Eiropā plaši izplatīti pasaku motīvi AT un AT svars loss tips jillian tornī ieslodzīto jaunavu, un logs ir vienīgais veids, kā ieslodzītajai sazināties ar ārpasauli.

Šajā gadījumā logs parādās kā netradicionāla ieeja ar zināmu erotisku konotāciju. Taču loga simbolika šeit iegūst arī papildu nozīmi, kas tam vērojama plaši izplatītā materiālā ne tikai Eiropas, bet arī latviešu mītiskajos priekšstatos. Logs norāda uz atvērtību, cerību uz glābšanu, 17 kas sakņojas pasaku sižetos, kur bīstamās situācijās tieši logs kļūst par bēgšanas iespēju.

Skotu antropologs Džeimss Freizers uzskata, ka ēka bez logiem simbolizē nevainīgumu, izolācijas formu, norobežošanos no ļaunā. Tādējādi veidojas arī divējādā loga simbolika latviešu mītiskajos priekšstatos: tas ir bīstams un vienlaikus saistīts ar dievišķo. Caur logu nestā gaisma simbolizē dzīvību, piemēram, lietuviešu folkloras tekstos zārks tiek raksturots kā māja bez logiem un durvīm. Tas parādās ticējumos, ka caur logu nedrīkst ienākt mājā atskaitot nestandarta situācijas.

Latvijas kontekstā tāds logs, kādu ar šo jēdzienu saprot mūsdienās, veidojies ne tik senos laikos. Latviešu celtniecības praksē loga sienā izveidotas lūkas pirmatnējais uzdevums ir izvadīt dūmus, tiem raksturīga aizbīdņu sistēma, taču izteikta hipotēze par aukstā laikā izmantotu caurspīdīgu pūšļa plēvi, kas kalpojusi kā stikla analogs.

Foto: no I. Barovska arhīva Kā zaudējumu svaru ātri 2 nedēļām uzsver, ka ir izteikti norādījumi, ka arī dažās zemnieku mājās Līdz ar to secināms, ka arī folkloras materiāls, kurā tiek runāts par stikla glāžu logiem, nav senāks par minēto laika posmu. Stiklots logs bija saistāms ar prestižu stāvokli sabiedrībā. Logs kā ekonomiskās stabilitātes simbols atklājas arī tautasdziesmu materiālā, kur glāžu jeb stikla logi ir pārticības un labas dzīves liecinātāji, piemēram: Dod, māmiņa, muižā mani, Muižā laba dzīvošana, Stikla logi, vara vārti, Paši tek neverami.

LD 13 Logi mītiski maģiskajā kontekstā 13 Līdzīgā pozīcijā vērtējams arī šāds tautasdziesmas piemērs: Pušenieku bajaram Četri logi istabā; Viņš gribēja mūs māsiņu, Mēs brālīši nedevām. LD1 Nozīme tiek piešķirta arī logu veidam, ne tikai esamībai, piemēram, sīkrūšu logi uzskatīti par mazāk prestižiem.

Lauka pētījumu laikā mājas logu ornamentācija var kalpot kā norāde, pēc kuras orientēties, lai atrastu nepieciešamo adresi. Šādu metodi izmanto vairāki teicēji, norādot, piemēram, tā vecā ēka, kurai tie baltie logi ar kājiņām. Logs ir ne tikai funkcionāls fasādes elements, bet parāda arī nacionālo piederību, veido etnisko identitāti un raksturo attiecīgā laikmeta domāšanas veidu. Etniskā identitāte ir būtisks aspekts logu ornamentējumā, piemēram, slāvu tradīcijā logu ornamentācija ir izteiktāka, greznāka 26 nekā latviešu tradīcijā, latgaliešu māju logiem bieži redzams zils krāsojums, kokgriezumi 2.

Pieņemams, ka viens skaidrojums šādai logu greznošanai ir dekoratīvisms, mājas koptēla veidošana, taču svars loss tips jillian mītiskās perspektīvas tā ir īpaša attieksme pret reāliju, kas var būt gan bīstama, gan labvēlīga.

Loga greznošana, iespējams, saistāma ar jau minēto ticējumu kopu, kurā logs ir Dieva un Laimas acs, 27 pa kuru tie ieskatās mājā. Logs ir komunikācijas forma ar dievībām, tāpēc tiek izrotāts. Ar ornamenta palīdzību tiek strukturēta telpa, mazināts loga bīstamais aspekts.

Viena no būtiskākajām loga funkcijām latviešu tradicionālajos priekšstatos ir pāreja no vienas telpas daļas citā. Logs latviešu mītiskajos priekšstatos bieži vien funkcionē kā nestandarta robeža starp divām daļām iziešana pa logu vai, piemēram, Autortiesību ierobežojumu dēļ attēls nav pieejams.

Barovska arhīva 14 14 Ingus Barovskis kaut kā došana caur logu norāda uz pārejas, nestandarta situāciju, apzinātu saistīšanos ar citu pasaules telpu. Logs kā izeja vai jebkādu darbību veikšanas vieta cilvēkam ir tabu. Pasaku motīvos pirmsiniciācijas laikā varonis tiek ieslēgts vai tam ir jāiekļūst noslēgtā telpā: mājā, būdā, tornī.

Šajā telpā ir tikai viens logs, kas ir ieeja un izeja un attēlveidotājs attiecībā pret pasauli, un vienlaikus noslēgtās telpas savdabīguma rādītājs vienīgais logs piesaista uzmanību, padara šo telpu īpašu. Loga divējādo nozīmi īpaši iespējams saskatīt latviešu ticējumu materiālā, kur uzsvērta gan ideja par logu kā formu, caur kuru iespējams saskarties gan ar sakrālo, gan bīstamo htonisko ļauno.

Papildu atsauces uz loga simbolisko jēgu saskatāmas lauka pētījumu materiālos: daļa no šiem ticējumiem darbojas vēl arī mūsdienu sabiedrības apziņā.

Iespējams, šīs divējādās attieksmes skaidrojums meklējams Paula Einhorna apgalvojumā raksturodams zemnieku atpalicību, viņš piemin, ka sākotnēji tie neko nav zinājuši par logiem stiklotiemkamēr tos nav redzējuši pie vāciešiem. Tomēr tradīcijas aizgūšana radījusi duālas raksturojuma un skaidrojuma īpatnības, kas vērojamas arī citos aizgūto reāliju gadījumos. Kopumā latviešu mītiskajos priekšstatos izpratnē par loga simboliku ir vērojamas trīs būtiskas nianses, kuras arī tiks aplūkotas raksta turpinājumā, noslēgumā pievēršoties mītisko uzskatu modifikācijām loga simbolikā mūsdienās.

Htoniskā telpa latviešu mitoloģijas izpratnē nav traktējama tikai kā pazemes telpa; mītiskajā pasaulē htoniskā telpa tikpat var atrasties kā pazemē, tā arī uz zemes, un šādos gadījumos tā drīzāk uzskatāma par paralēlu pasauli. Pasaku motīvos AT sastopams sižets, kur varonis nokļūst htoniskajā telpā nejauši, piemēram, klausoties putnu dziesmā vai sekojot tai, nonāk pļavā, mežā, un, atgriežoties reālajā pasaulē, izrādās, ka pagājuši jau simtiem gadu.

Loga simboliskajā aspektā htoniskās telpas šķīrums lielākoties skaidrojams kā binārā opozīcijā htoniskā telpa zemes telpa, pieņemot, ka apzīmējumā htoniskā telpa šajā gadījumā tiek ietilpinātas visas šī fenomena iezīmes, kas vērojamas mītiskajos svara zudums muskuļu sāpes un nogurums. Logs ir uztverams kā nošķīrums starp šo un citu pasaules daļu, paralēlās pasaules ideju, kas latviešu mitoloģijā realizējas šādā veidā.

Ticējumu materiālā tas, kas atrodas aiz loga, ir cita telpas daļa, kas saistīta vai nu ar bīstamo, htonisko, vai nu ar sakrālo, dievišķo kad uz to attiecināmi tabu liegumi kaut ko nedarīt, piemēram, nemest pa logu saslaukas vai nespļaut, jo tādējādi tiek kaitēts dievam, Mārai 30 utt. Arī logs ir viens no tiem atribūtiem, kas īpašā laikā pusnaktī, dienas vidū, vakarā savieno abas šīs pasaules daļas. Spilgti tas redzams ticējumos saistībā ar nāvi un nomiršanu, piemēram: Ja sapnī redz logu vaļā atvērtu, tad kāds tai mājā mirs 31 vai arī Ja vakarā skatās pa logu, tas nozīmē kādu sliktumu Šajos gadījumos redzamas divas loga kā bīstamas 15 Logi mītiski maģiskajā kontekstā 15 vietas pakāpes sapnī, kas jau tā tiek uztverta kā simboliska miršana, nokļūšana paralēlā pasaulē, kur atvērtais logs norāda uz īpašu bīstamību, tālāku nokļūšanu htoniskajā telpā.

Tāpat arī vakars uztverams kā sasaiste ar laika posmu, kad aktualizējas šīs un viņpasaules saskarsme, kas īpaši aktīva, sākot no pusnakts. Līdzīgā kontekstā, kā saskare ar citu pasauli, logs funkcionē šādā ticējumā: Kad pulkstens divpadsmitos naktī grabina kāds pie loga, tad tanī istabā kāds mirs.

Pasaku motīvos tieši pusnakts un vēl pusdienas laiks ir brīdis, kad dēmonisko būtņu kaitējums ir sevišķi bīstams. Pasargātajā zonā, par kādu uzskatāma māja, logs īpaši akcentēts kā neaizsargāts punkts, pa kuru htoniskā telpa saplūst ar zemes telpu. Šajā gadījumā logs ir uztverams arī kā vidus sakrālā centra, kosmiskās kārtības, t.

Klauvēšana saistāma ar bīstamību un draudiem, tāpat ar rituālu un maģiskām darbībām. Īpatnējs ir priekšstats par nāves zieģeli zīmogu pie loga, kas papildina jau minēto klauvēšanas ideju, piemēram, šādā ticējumā: Ja naktī klaudzina pie loga, bet patiesībā neviens nav klaudzinājis, kurš tad atsaucas, tas drīzā laikā mirs, jo tas nozīmē, ka nāve pie loga piesitusi zieģeli. Šajā gadījumā tā ir arī pasīvās mantikas, tas ir zīlēšanā, kur nepieciešams izzināt dievību nodomus, nākotnes paredzēšana, forma, 37 kur šādā veidā augstākas varas sūtītu zīmju tulkošana notiek, iepriekš šādas zīmes nerosinot un negaidot.

Loga nozīme zīlēšanā izpaužas ne tikai saiknē ar mirušo pasauli, bet arī saiknē ar dievībām, taču tādā gadījumā risinājums ir pozitīvs vai vismaz nesaistās ar nāvi. Loga saistība ar nāvi parādās arī noteiktā rīcībā, kas jāievēro gadījumos, kad mājās kāds nomiris.

Šie uzskati ir plaši izplatīti un nav saistāmi tikai ar latviešu priekšstatiem, bet gan ar daudz plašāku areālu. Toporovs norāda uz virkni tradīciju un ticējumu, kas paredz noteiktu rīcību nāves gadījumos, piemēram, viena no šādām tradīcijām ir nelaiķa izcelšana pa logu, 38 tādējādi cenšoties apmānīt nāvi, padarīt neiespējamu mirušā dvēseles atgriešanos un aizsargājot mājās palikušos iedzīvotājus.

Latviešu tautas ticējumos tiek norādīts, ka logs jāatver brīdī, kad kāds mirst vai ir nomiris, jo logs bet arī durvis ir eja, pa kuru dvēsele var izkļūt ārā, piemēram, kad kāds mirst, tad jāattaisa logu, lai dvēsele tiktu ārā.

Loga kā bīstamas pārejas simbolika, pieņemams, saistāma arī ar tādiem ticējumiem kā, piemēram, Uz loga neko nedrīkst turēt, ne naudu, ne kādu ēdienu, tad visa svētība aiziet pa logu 41 vai arī Maizi nedrīkst likt uz loga, tad maizei nav svētības Šādu uzstādījumu var skaidrot divējādi. Pirmkārt, katrai lietai ir sava piederības vieta maizei ir jāatrodas uz galdaun tas saistās ar mājas kosmogoniju, sakārtotību.

Ja priekšmeti tiek novietoti ne savā vietā, tad šī sakārtotība tiek izjaukta un pārvērsta haosā, kas, savukārt, saistāms ar htonisko, bīstamo. Otrkārt, priekšmetu atrašanās šādā robežšķirtnes vietā ir bīstama. Klasiskajā tradīcijā norādīts, ka logs ir tīrs, uz tā netiek likts nekas, arī mūsdienās tik iecienītās puķes.

Šis aspekts uzsvērts arī, piemēram, lauka pētījumu laikā iegūtajās intervijās: uz logiem nekas nestāvēja, nekādas puķes neatceros redzējis, uz galdiņa pie loga jā, bet uz palodzēm ne. Logs kā bīstama pāreja saistāms ar htonisko pusi, tas nosaka tabu, kas ievērojami, lai no šīs kaitīgās daļas izsargātos. Tiesa, jāsecina, ka, balstoties pieejamajā ticējumu materiālā, pirmkārt, ir samērā grūti nošķirt, kurā brīdī logs kā simboliska pārejas vieta funkcionē kā labvēlīgu dievību un cilvēka saskarsmes punkts, bet kurā vairāk tiecas uz nelabvēlīgo, htonisko.

Otrkārt, kvantitatīvi ticējumu materiālā mazāks ticējumu skaits kopumā 5 no 41 ticējuma norāda uz šo labvēlīgo dievību ietekmi, kas ļauj pieņemt, ka lielākā mērā logs tomēr simbolizē saskarsmi ar bīstamo pusi. Ja logs simbolizē saskarsmi ar dievībām, pastiprinās tabu uzsvērums, darbības tiek vēl vairāk limitētas, lai neizraisītu dievību dusmas vai nezaudētu to labvēlību. Dievību saistījums ar logu saskatāms arī teiku materiālā, piemēram, teiku motīvos Dievs redzams saistībā ar logu, proti, Kad pali nākuši, tad Dieviņš vēl sēdējis debesīs pie loga un ēdis olas, 45 kas norāda uz cilvēka mājas analogu debesu telpā un arī priekšstatus par logu, caur kuru dievība vēro cilvēkus.

Ievadā jau tika uzsvērta loga kā acs funkcija, kas saskatāma ticējumu motīvos, piemēram, saistībā ar Dievu, Laimu Laimikur Logs ir Dieva acs, kas spļauj pa logu, tas 17 Logi mītiski maģiskajā kontekstā 17 spļauj Dievam acīs. Šajā ticējumu kategorijā parādās arī kristietības ietekme, nomainot Dievu un Laimu ar svētajiem: Caur logu nevajag spļaut, jo tā var apspļaut kādu svēto.

Iespējams, tas skaidrojams ar īpašu svētku situāciju, kas paredz rotāšanu. Logs kā saziņas veids ar dievībām bez negatīva konteksta redzams arī akustiskajā mantikā un ne tikaikur gan lielāka nozīme, šķiet, tomēr ir nevis logam, bet gan laikam, kad tas tiek veikts. Piemēram, tiek aprakstīti zīlēšanas paņēmieni, kuros Ziemassvētkos pēc brokastīm jāiet pie kaimiņa mājas zem loga klausīties, ko runās; ja runās labi, tad visu gadu būs labi, ja runās slikti, tad arī visu gadu gaidāmas neveiksmes.

Līdzīga situācija svars loss tips jillian, piemēram, ticējumā Ja žagata žadzina pie mājas loga, tad būs ciemiņi. Žagatas nozīme šajā gadījumā saistāma ar no teikām aizgūtā priekšstata par svars loss tips jillian kā ziņkārīgu putnu, kura parādīšanās nozīmē jaunas ziņas, taču žagatas simbolika ļauj to saistīt arī ar sakrālo dievību pasauli, palūkojoties uz tās simbolisma papildu elementiem šis putns simbolizē veiksmi, saziņu starp divām pasaules daļām, un tā klauvēšana pie loga tikai paspilgtina loga kā dievību komunikācijas formu ar cilvēku pasauli.

Logs šajā gadījumā ir svars loss tips jillian problemātisks simbols, kas no, vienas puses, ir eja uz htonisko, bet, no otras, dievību un cilvēku atribūts. Saskaņā ar leģendu, kas pazīstama starp austrumu slāviem, 57 pirmās mājas tika būvētas bez logiem, un cilvēki centās ienest mājā gaismu ar sieta palīdzību, tikai Dievs vēlāk ieteicis cilvēkiem, lai tie veido logus.

Savukārt htoniskajā telpā logu nav, piemēram, Babas Jagas māja tiek tēlota bez logiem. Modificētā veidā no Jēkaba Zvaigznītes stāstiem, kuru pamats aizgūts no pasaku motīviem, 58 līdzīga ideja sastopama arī Latvijā. Dažādas rituālas iezīmes saistībā ar logiem iespējams saskatīt jau iepriekš minētajos priekšstatos piemēram, loga atvēršana, lai pa to varētu iziet mirušā dvēsele un tamlīdzīgitomēr šajā kontekstā īpaša nozīme logam parādās rituālā, kas tiek veikts, lai atšķirtu bērnu no mātes krūts.

Vienā pieejamajiem spilgtākajiem šāda rituāla aprakstiem redzama loga un svars loss tips jillian simbolikas izteiktā nozīme: Pēdējo reizi meiteni pazīdot, māte to nodeva savai vīra mātei vai krustmātei un pati izgāja ārā aiz loga. Bērnu no iekšas izdeva mātei caur logu un tā, to saņēmusi, iznēsāja pa dārzu un visām ēkām, atgriezās un atkal iedeva caur logu iekšā vecmāmuļai vai krustmātei.

Puisēnu tāpat uz gultas malas sēdēdama pazīdījusi, māte to caur logu izdeva tēvam, kurš to nēsāja pa dārzu un visām ēkām, un beidzot stallī uzlika zirga mugurā un to cilāja uz augšu un leju, kā jājot, atnesa atpakaļ un nodeva caur logu mātei. Daži esot apnesuši arī trīs reizes ap kambari, dzīvojamo māju un tad iedevuši caur logu. Bērnu istabā ienesot, zemē riņķveidīgi uz paklāja tika salikti dažādi priekšmeti darba rīki, zēnam vīriešu, meitenēm sieviešu, vēl nauda, sāls, maize un cits.

Bērnu iesēdināja, ja gāja kājām, ielika stāvus priekšmetu vidū un pēc kā pirmā tas sniedzās, pēc tā sprieda viņa nākotni. Šāds rituāls norāda uz pirmreizēju iniciāciju, kurā bērns tiek, līdzvērtīgi tradicionālajām, pasakās redzamajām iniciācijas formām, uz laiku ievests htoniskajā zonā, kur simboliski nonāk citā telpas daļā un pēc tam atdzimst no jauna. Dzimumu diferenciācija norāda uz atšķirīgu iniciācijas niansi, kas raksturīga arī iniciācijas motīva pasakās, kur tā ir atšķirīga sieviešu un vīriešu iniciācijā.

Šāda darbība norāda uz kultūrtelpas paplašināšanu, bērns no sargājošās mājas iekšienes simboliski piedzimst vēlreiz. Taču kultūrtelpas paplašināšanas vai maiņas process ir traktējams kā vienas tās daļas aiziešana un jaunas nākšana vietā, kas sasaucas ar iniciācijas procesu. Šajā procesā būtisks ir jau minētais citas pasaules daļas punkts, cīņa ar to un atgriešanās jaunā kvalitātē.

Uz to norāda divas nianses aprakstītajā rituālā: pirmkārt, fakts, ka tas notiek, beidzot zīdīšanu, un, otrkārt, izvērtējot veiktās darbības, tajās ir saskatāms pārbaudījuma elementa iezīmju kopums.

Kas ir vielmaiņa vienkāršā valodā: definīcija un apraksts - Diagnostika

Bērns piedzīvo simbolisku nāvi un atdzimšanu jaunā pakāpē, kas šajā gadījumā ir patstāvīga pārtika, nošķiršana no mātes krūts un vienlaikus arī piederības maiņa no sievietes pasaules, mātes pasaules, uz vīriešu pasauli, ko īpaši izceļ rituālā ietvertā zēna uzsēdināšana zirga mugurā, plašākā nozīmē ievešana svars loss tips jillian.

Bērns no drošās mātes aizgādnības tiek nodots reālajai pasaulei, ko pierāda, piemēram, minētās lietas, darba rīku novietošana apkārt bērnam. Toporovs, salīdzinot paradumus, kur mirušais tiek izcelts pa logu nāves apmānīšanai vai kaitējuma mazināšanai, piemin arī citu paradumu, kas nosacīti sasaucas ar šeit aplūkoto, proti, maza bērna rituāla kāpšana pa logu, pārceļoties uz jaunām mājām. Ja ir iecelts, tad tūlīt caur to pašu logu atkal jāizceļ. Simboliski tas būtu saistāms ar pieņēmumu, ka tādējādi bērns tiek it kā sasaistīts ar bīstamo pusi.

Ieceļot mājā caur logu, bērns it kā nonāk cilvēku dzīves daļā no htoniskās puses un kļūst piederīgs tai. Tāpēc bērna izcelšana pa logu ir vērtējama kā īpašs rituāls, kas veicams konkrētā nolūkā un laikā. Šis rituāls papildina loga simboliskās nozīmes vismaz vienu svarīgu niansi logs simbolizē pāreju no vienas telpas daļas citā.

Logs savieno cilvēkus ar dieviem un senčiem, tas vienlaikus ir debesu ķermenis un dabas elements. Izcelts pa logu, bērns uz brīdi kļūst dabas elements, dabas daļa, pēc tam, iecelts atpakaļ, atgriežas kultūrpasaulē, kļūst piederīgs tai. Logs mūsdienu priekšstatos Mūsdienu mītiskajos priekšstatos loga simboliskā nozīme ir gan mainījusies, gan arī tikpat izteikti saglabājusi tradicionālās iezīmes tradīcija modificējas, pielāgojoties mūsdienu vides nepieciešamībām un priekšstatiem.

Loga bīstamības elements joprojām saglabājas, taču tās vairs nav htoniskās telpas ietekmes, bet gan pilsētas arī mazpilsētas un pat viensētas dzīves rezultāts logs joprojām ir bīstamā zona, vismazāk pasargātais mājas elements.

Nenoliedzami būtiskākais, jo sevišķi pilsētvidē, ir vizuālais aspekts, kas ļauj runāt par apzinātu noformējuma veidošanu. Vizuālā noformējuma ziņā, protams, ne vienmēr loga uzbūve ir balstīta mītiskajos uzskatos. Simbolisko jēdzienu grupas, ko iespējams attiecināt uz mūsdienu mājas logu, ir sazarojušās, izteikti vērojami arī jaunievedumi.

Logs lauku reģionos vai logs liepilsētā savā ziņā vairs nav atšķirīgs, izņemot, protams, viensētas, kur vairāk redzama tradīcijas izpausme. Tomēr jāsecina, ka noformējums noformējuma pēc kļūst arvien svarīgāks akcents.

Iespējams nodalīt divus loga paveidus, no kuriem viens ir plastmasas logs, otrs koka logs. Plastmasas logs rada priekšstatu par sterilitāti, zināmā mērā nedzīvīgumu pat tad, ja aiz rūtīm redzamas konkrētas lietas. Barovska arhīva Koka logs pat pilsētvidē rada priekšstatu par dzīvīgumu. Joprojām spēkā ir daudzi tabu un ticējumi, kas saistās ar logiem un atrodami arī ticējumu materiālos, piemēram, ka neko lieku nedrīkst likt uz palodzes, kaut gan šis priekšstats mazāk izplatīts pilsētās, vairāk lauku novados.

Atrodami stāsti, kur teicējs dzirdējis klauvēšanu pie loga un uzskata, ka tā ir norāde uz traģiskiem notikumiem ja atbildēs. Viena no aktuālākajām mūsdienu niansēm logs un dažādie augu motīvi, precizējot, istabas augi, kā viens no kvantitatīvi biežāk sastopamajiem loga rotājuma elementiem, kas mītiskajā kontekstā ir traktējams dažādi: pirmkārt, augu motīvi, putnu barotavas un tamlī- dzīgi dod logam papildu simbolismu, tas ir kā kultūrainavas un dabas vienotājs, robeža vienam ar otru.

Otrkārt, tas ir sakralizācijas moments. Krievu pētniece Svetlana Rižakova, aplūkojot etniskos stereotipus Latvijā, uzsver, ka paradīzes materiālais iemiesojums ir dārzs vai puķu dārzs ap māju. Piemēram, 3. Vienlaikus logs parāda sakrālo redzamajā apkārtnē, kas iedarbojas ne tikai uz tā uzbūves veidotājiem, bet arī uz tiem, kas skatās no ārpuses.

Jautājums par puķu izvietošanu logos ir diskutabls rašanās laika ziņā. No vienas puses, tas ir tradicionāls paradums, no otras lauka pētījumu laikā teicēji bieži ir uzsvēruši, ka puķu izvietošana logos agrāk nav bijusi izteikta.

Psiholoģiskajā kontekstā loga dekorējums pilda gan drošības, gan arī norobežošanas funkciju. Aiz puķu podiem nav redzama iekšējā telpa. Pilsētvidē šāda rīcība mēdz būt nepieciešamības nosacīta mājās, kur logs atrodas tuvu ietvei vienīgais veids, kā norobežot mājas iekšieni, ir loga dekorēšana ar dažādiem priekšmetiem un aizkariem. Arī svars loss tips jillian pieejā iespējams saskatīt jau minēto loga simbolisko nozīmes pamatbūtību pretstatu pārī iekšējs ārējs.

Biežākais aizsegšanas veids ir aizkari, kas gan var norādīt uz dzīvokļa īpašnieka ekonomisko situāciju, bet savā ziņā iegūst arī sakrālu jēgu cilvēka dzīves telpa kļūst par templi, kam ir nepieciešama noslēgšanās ar priekškara palīdzību, radot simbolisku sasaisti ar Jeruzalemes tempļa priekškaru, kas nošķir profāno no sakrālā.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts LETONICA - PDF Free Download

Piemēram, 4. Žalūzijas kā viens no mūsdienu modernākajiem loga aizklājuma veidiem ir skaidrojams kā 4. Glikolīze ir dominējošā enerģētikas sistēma, ko izmanto smagai fiziskai slodzei, kas ilgst no 30 sekundēm līdz 2 minūtēm, piemēram, darbojas vai m; tā ir otrā lielākā pretestības metode ATP sintēzei.

Glikolīzes laikā glikoze - vai nu asinīs, vai pārvēršoties no glikogēna krājumiem - tiek sadalīta ķīmisko reakciju secībā, svars loss tips jillian piruvīnskābi. No katras glikozes molekulas, kas sadalīta piruvīnskābē, izveidojas divas noderīgas ATP molekulas. Iegūtais adenozīna trifosfāta tilpums ir pietiekams, lai 40 sekundes nodrošinātu enerģiju saspringtajam sprintam.

Līdz ar to, izmantojot šo mehānismu, tiek saražots ļoti maz enerģijas, bet priekšrocība šeit ir tās ražošanas ātrumā. Vingrošanas laikā sportists pastāvīgi iziet visus uzskaitītos vielmaiņas procesus. Klases sākumā anaerobās vielmaiņas laikā, skābekļa deficīta dēļ, tiek veidots ATP.

Tā kā elpošana un sirdsdarbība kļūst arvien biežāk, organismā tiek piegādāts vairāk skābekļa, un līdz tiek sasniegts laktāta slieksnis, aerobā vielmaiņa ir atbildīga par enerģijas ražošanu. Laktāts vai pienskābe ir metabolisma produkts, ko ražo anaerobās fiziskās aktivitātes laikā.

Tas atspoguļo ķermeņa piemērotības līmeni. Dažas vielas tiek pārvērstas ATP atkarībā no fiziskās aktivitātes intensitātes un ilguma. Ogļhidrāti ir galvenais enerģijas avots mērenās un lielās slodzēs, taukos - zemā līmenī.

Pēdējie kalpo kā labs enerģijas avots izturības treniņu laikā, jo tie spēj saražot enerģiju vairākas stundas vai pat dienas, piedaloties skābeklim, bet ir pilnīgi nepiemēroti augstas intensitātes slodzēm, piemēram, sprinta intervāliem, vai pat uzturot ātrumu, kas ir zem laktāta sliekšņa.

svars loss tips jillian

Tātad, palielinoties slodzes intensitātei, sākas ogļhidrātu vielmaiņa. Tas ir daudz efektīvāks nekā tauki, bet nodrošina ierobežotas enerģijas rezerves.

Kas ir vielmaiņa vienkāršā valodā: definīcija un apraksts

Uzkrātie ogļhidrāti proti, glikogēns var barot personu apmēram 2 stundas ar vidēji smagiem vai intensīviem treniņiem. Sportists var turpināt mērenu vai intensīvu treniņu ilgumu, papildinot ogļhidrātu rezerves treniņu laikā. Tieši tāpēc, ar mērenu fizisko aktivitāti, kas ilgst vairāk nekā dažas stundas, ir svarīgi ēst viegli sagremojamus ogļhidrātus.

Ja nenodrošināsiet to pareizu plūsmu, jums būs jāsamazina kustību intensitāte un jāmaina tauku vielmaiņa, lai tos barotu. Ja slodzes kļūst intensīvākas, ogļhidrātu vielmaiņas efektivitāte ievērojami samazinās, un sāk darboties anaerobais metabolisms. Fakts ir tāds, ka organisms nespēj ātri uzņemt un izplatīt skābekli, un tas neļauj izmantot taukskābju vai ogļhidrātu metabolismu. Ogļhidrāti var dot gandrīz 20 reizes lielāku enerģiju ATP formā uz gramu svara, kad vielmaiņa notiek ar skābekļa līdzdalību, salīdzinot ar skābekļa bada apstākļiem, kas rodas, pielietojot ievērojamas pūles piemēram, sprinta laikā.

Ar pienācīgu apmācību visas enerģētikas sistēmas pielāgojas, kļūst efektīvākas un nodrošina ilgākus treniņus ar augstu intensitāti. Skeleta muskuļi sastāv no atsevišķām šķiedrām, ko sauc par miocītiem.

Katrs miocīts ietver daudzus miofibrilus, kas ir olbaltumvielu aktīna un miozīna pavedieni, kuriem ir iespēja savstarpēji savienoties un stiept. Sakarā ar mijiedarbību, muskuļi tiek saīsināti - šo procesu sauc par kontrakciju. Lasīt vairāk: muskuļu šķiedru veidi Pastāv vispārpieņemts muskuļu šķiedru sadalījums divos galvenajos veidos: lēni sarūkot I tips un strauji sarūkot II tips ; pēdējie ir iedalīti IIa un IIb tipos.

Viņi reaģē atšķirīgi uz apmācību un fizisko aktivitāti, un katram šķiedras veidam ir unikāla spēja noteiktā veidā noslēgt līgumu. Cilvēka muskulatūra satur ģenētiski iepriekš noteiktu lēnu un ātru šķiedru kombināciju. Vidēji lielākā daļa kustībai izmantoto muskuļu, lēnām un strauji augošām šķiedrām ir aptuveni vienādas.

Lēnās raustošās šķiedras I tips Rediģēt Lēnās raustošās šķiedras efektīvāk izmanto skābekli, lai radītu enerģiju ATP ar nepārtrauktu, ilgstošu muskuļu kontrakciju. Tie silda ilgāk nekā ātrās griešanas šķiedras, bet var strādāt ilgāk, pirms nogurst, un tādēļ ir ļoti noderīgi sportistiem, kas iesaistīti sportā, lai izturētos. Ātrās griešanas šķiedras II tips Rediģēt Tā kā ātrās griešanas šķiedras izmanto anaerobo vielmaiņu, lai radītu enerģiju, tās daudz labāk spēj nodrošināt īsus jaudas un ātruma pārrāvumus nekā lēni.

Taču II tipa šķiedras ātrāk nogurst. Viņi ražo aptuveni tādu pašu darba apjomu vienā gabalā kā lēni šķiedras, vienkārši dara to ātrāk. Tātad viņu vārds. Lielāks skaits ātrās griešanas šķiedru ir priekšrocība sprinta un izturības sportā, kur nepieciešama sprādzienbīstamība. Muskuļu šķiedru svars loss tips jillian un sportiskais sniegums Noteikta veida muskuļu šķiedras raksturīgā izplatība var ietekmēt iedzimto tendenci uz konkrētu sportu, kā arī mūsu ātrumu un spēku.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts LETONICA

Parasti tas attiecas uz elites sportistiem, kuri spēlē sporta veidu, kas atbilst ģenētiski noteiktai ķermeņa struktūrai. Līdz ar to ir loģisks jautājums: vai mēs varam mainīt savu attiecību tā, lai tas atbilstu izvēlētās sporta prasībām?

Vai peldētājs, kas atrodas 50 m attālumā no brīvā stila, nekādā ziņā nav zemāks par peldētāju, kurš piedalās izturībā, kas peld brīvā ūdenī? Šis jautājums joprojām ir plaša mēroga pētījumu priekšmets, un joprojām nav skaidras atbildes uz to.

Sporta uzturā ir daudz lietderīgāk ņemt vērā ķermeņa sastāvu, nevis tikai tās masu. Cilvēka ķermenis sastāv no dažādiem komponentiem. Vājie audi, piemēram, muskuļi, kauli un orgāni, ir metaboliski aktīvi, bet taukaudi nav. Kā noteikt ķermeņa sastāvu Kas ir ideāls ķermeņa sastāvs? Metabolisms, kas ir wikipedia Daudzi ir dzirdējuši par vielmaiņu un tās ietekmi uz svaru. Bet ko nozīmē šī koncepcija un vai pastāv saikne starp labu metabolismu un ķermeņa tauku? Lai to saprastu, ir nepieciešams saprast vielmaiņas būtību.

Vai modelis būs loģikas likumu veidā? Sākšu ar otro jautājumu, jo ar to, šķiet, varēs kādi pārtikas produkti sadedzina taukus kuņģī galā ātrāk.

Atbilde: Nē, modelis Dollijas galvā nebūs loģikas likumu veidā. Bet svars loss tips jillian lellei Dollijai ir jaudīgs kompjūters, kurš spēs viņas mehānismiem-muskuļiem šīs pavēles atdot, ja vien būs pienācīga operētājsistēma, kura tajā kompjūterā strādās.

Un lūk, mūsu uzdevums tātad ir: izprojektēt un teorijā arī radīt tādu operētājsistēmu, lai lelle Dollija spētu visu to pašu, yohimbine hcl svara zudums spēj cilvēks.

Te es gribētu izdarīt mazu atkāpi, lai vēlreiz pateiktu to, ko esmu teicis jau daudzās vietās dažādās grāmatās, bet ko varbūt tomēr nebūs lieki atgādināt vēlreiz speciāli Jums, lai Jums nebūtu nekādu maldīgu priekšstatu šajā ziņā. Divdesmit gadus no līdz gadam es nostrādāju Latvijas Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā ESTI ; biju tur vecākais inženieris, grupas vadītājs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

Mani tiešie darba uzdevumi bija: lielu datorsistēmu projektēšana un pēc tam šo projektu īstenošana. Galvenokārt es projektēju programmu sistēmas, bet ir nācies projektēt arī tehniskas ierīces «hardware»kuras pēc tam realizēja mūsu Institūta tehniskās laboratorijas konkrēti: Treija laboratorija. Cik man zināms, tā ir vienīgā operētājsistēma, kas radīta Latvijā. Visu to es stāstu tādēļ, lai nevarētu rasties un pastāvēt doma, ka tas, ko es stāstu zemāk, ir vienkārša fantazēšana, ko izdara kāds nekompetents sapņotājs.

Nē: es ZINU, kā projektē un realizē operētājsistēmas, esmu to darījis, un manas sistēmas ir reāli strādājušas gadu desmitiem. Un tā: mums tagad ir jāizprojektē operētājsistēma priekš hipotētiskā lelles Dollijas kompjūtera. Sistēmas uzdevumi ir skaidri; paraugs ir priekšā cilvēks. Vai mēs tur būvēsim iekšā loģikas likumus?

Lūk, nāk Džons Makartijs un stāsta, ka mākslīgajam intelektam esot jābalstās uz matemātisko loģiku. Un nāk Mervins Minskis un runā, ka mākslīgajam intelektam jābalstās uz neirontīkliem Bet man svars loss tips jillian gadījumā atliek tikai paraustīt plecus: ja cilvēks grib būvēt operētājsistēmu un sāk savu darbu ar runām par matemātisko loģiku un neirontīkliem, tad man ir pilnīgi skaidrs, ka viņš neko nekad neuzbūvēs, jo par operētājsistēmām viņam sapratnes nav.

Jebkuras operētājsistēmas projektēšana, Dace, sākas ar diviem visfundamentālākajiem jautājumiem: 1 Kāda būs informācija, kuru Sistēma saņems, kā tā pārvietosies un kur glabāsies?

Lūk, ja cilvēks domā šādā plāksnē, tad jau ir cerība, ka viņš varbūt var patiešām kaut ko uzbūvēt arī jau vēl problēmu būs daudz, bet nu vismaz viņš ir uz pareizā ceļa. Sākumā abus šos pamatjautājumus atrisina pašos vispārīgākajos vilcienos.

Šo risinājumu var attēlot shēmā, kurā ir kādi 5 10 lielākais 20 četrstūrīši, 9 savienoti ar bultiņām: Sistēmas augstākā līmeņa bloki. Pēc tam ņem katru bloku un atkal detalizē to tādā shēmā ar 5 20 jau otrā līmeņa blokiem.

Un ņem interfeisus starp blokiem un detalizē tos. Un ņem datustruktūras un detalizē tās. Un pēc tam pāriet pie trešā līmeņa detalizācijas Tas saucas par «lejupejošo projektēšanu». Tikai tā taisa labas, perfektas un strādājošas sistēmas. Lielākais, kas var būt: uztaisījuši kādu Dollijas operētājsistēmas bloku, mēs varēsim nosmīnēt un pateikt: «Āre, šitais bloks mums realizē tādu te loģikas likumu!

svars loss tips jillian

Taču tā mēs varēsim pateikt tikai tad, ja tādu loģikas likumu vispār zināsim. Bet ja nezināsim, tad bloks būs uztaisīts bez visa likuma: vadoties tikai no Sistēmas projektēšanas un programmēšanas apsvērumiem. Pašlaik viņa atrodas viesos pie draudzenes, un, lai viņa varētu kaut soli paspert, viņas galvā ir jābūt apkārtnes modelim vairāk vai mazāk precīzam, bet jābūt. Rīt viņa atradīsies veikalā, un viņas galvā būs jābūt tagad jau veikala modelim, savādāk viņa nevarēs ne izeju atrast, ne pie kases pieiet.

Šeit ar «modeli» nav jāsaprot kaut kas milzīgs un abstrakts. Vienkārši informācija par lietām, lai varētu tajās orientēties un ap tām darboties. Tā nu būtu atbilde uz Jūsu Otrā jautājuma vienu daļu. Otra daļa būtu: ko tad mēs būvēsim iekšā Dollijas galvā to «loģikas likumu» vietā? Atbilde uz to ir reāls Dollijas operētājsistēmas projekts. Bet par to parunāsim mazliet vēlāk. Tagad pāreju pie Jūsu Pirmā jautājuma. Kādas ir iespējas radīt mākslīgu intelektu? Lai atbildētu uz šo jautājumu, pirmām kārtām ir jādefinē, kas tad ir «mākslīgais intelekts».

Šo terminu «Artificial intelligence»kā zināms, ieveda Džons Makartijs Pirmais plašāk zināmais dokuments, kur tas ir lietots, ir Izlasot rūpīgi šo dokumentu, mēs redzam, ka termina «mākslīgais intelekts» ievedēji un pirmie lietotāji ar to nebūt nedomāja tādas operētājsistēmas projektēšanu un būvēšanu, kura būtu ekvivalenta svars loss tips jillian prātam vai pat to pārspētu.

Viņi vienkārši iezīmēja tolaik vēl pavisam jauniņajai datorzinātnei priekšā stāvošo problēmu loku, tā vai citādi saistītu ar tām lietām, ko pirms tam uzskatīja par tikai cilvēka prātam piederīgām, un viņi gribēja paskatīties, ko šajās jomās var sasniegt un kādā veidā. Nu, viņi nosauca šīs lietas tā diezgan skaļi par «mākslīgo intelektu», bet tās, protams, bija viņu tiesības izvēlēties, kā to visu nosaukt.

Ja mēs turamies pie šīs sākotnējās «mākslīgā intelekta» definīcijas, tad viss tas, ko viņi toreiz plānoja, ir jau sen sen izpildīts. Dažās jomās panākumi bija lielāki, citās mazāki, daži ceļi aizgāja perspektīvā, citi virzieni izrādījās strupceļi, bet kopumā tagad kompjūteri dara TĀDAS lietas un tas ir TIK vispārzināms, ka par to šeit nav vērts pat runāt.

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS - PDF Free Download

Mākslīgais intelekts tā sākotnējā izpratnē sen jau eksistē un tālu pārspēj cilvēka intelektu ir milzum daudz darbu, kas Cita lieta, ka pēc kāda laika un jo sevišķi visādi nekompetenti žurnālisti terminu «mākslīgais intelekts» sāka saprast jau kā pretenziju uzbūvēt tādu datorsistēmu, kurai būtu «apziņa» un kura ŠAJĀ aspektā būtu vismaz tikpat spējīga kā cilvēks vai arī viņu pārspētu.

Par to runāja, bet, cik es zinu, tā vienmēr ir bijusi tikai tāda pļāpāšana: vai nu žurnālistiem sensācijas meklējot, vai fantastikas autoriem beletristiku rakstot, vai filozofiem «tīri teorētiski» apspriežot, «kas būtu, ja būtu Es personīgi nezinu nevienu laboratoriju, nevienu institūciju, neviena īsta zinātnieka, neviena finansējuma, kur labākie svara zaudēšanas noteikumi stādīts konkrēts mērķis: uzbūvēt datorsistēmu, ekvivalentu cilvēkam.

Šķiet, tāds projekts nekad nekur nav nopietni bijis dienas kārtībā gadā Sīrls Searle ieveda «strong AI» jēdzienu. Tas ir latviski jātulko kā «stingrais MI», lai gan bieži kļūdaini tulko kā «stiprais MI» tie vārdi nozīmē nevis ka šāds mākslīgais intelekts ir stiprs, bet gan ka, stingri ņemot, tikai šāds MI patiešām ir saucams par mākslīgo intelektu saucams pēc stingras definīcijas. Nu lūk, tātad precīzākā formulējumā Jūsu Pirmais jautājums no mana Monogrāfijas projekta Tagad mums ir precīzāk definēts, par kādu intelektu ir runa, bet rodas vajadzība precizēt virkni citu lietu.

KAM ir iespējas to radīt? Iespējas, ka kāds tādu projektu finansēs? Un mēs varam lepoties, ka šis vienīgais ir mūsu pašu latviešu! Tas ir doktors Paulis Ķikusts. Viņš svars loss tips jillian to teica Tagad ir pagājuši vairāk nekā 28 gadi; gribētos kaut mazu daļiņu redzēt darbojamies {VITA3. Ja grib tādu projektu realizēt praktiski, tad pirmām kārtām paceļas jautājums par kompjūteriem: pašreizējie rūpnieciskie datori nu galīgi nav piemēroti stingrā mākslīgā intelekta būvēšanai. Kā tanks nav sacīkšu auto, tā mūsu dators nav kompjūters priekš «stingrā MI».

Gandrīz droši var teikt: ja grib tādu projektu patiešām īstenot, tad ir svars loss tips jillian un jābūvē speciāla aparatūra. Bet tas ir dārgi. Kas to finansēs? Kādam nolūkam? Kāds galamērķis? Tikai paskatīties, kas tur iznāks? Bet tas taču ir zināms, kas tur iznāks!

Būs dabūta būtne, ļoti līdzīga cilvēkam, tātad dumja. Pasaulē pašlaik ir apmēram septiņi miljardi muļķu. Un tad būs iztērēts milzums naudas, lai uztaisītu septiņi miljardi pirmo muļķi. Priekš kam? Vai nav vienkāršāk taisīt tos muļķus parastajā ceļā? Un vispār: tad jau tas projekts ir jāsauc nevis par «artificial intelligence», bet gan par «artificial stupidity». Tā ka, es domāju, šīs ir tās galvenās problēmas, kas stāv ceļā «stingrā MI» praktiskai realizācijai: tas nevienam nav vajadzīgs.

Nav maksātspējīga pieprasījuma. Tāpēc atliek tikai «teorētiska» projektēšana bez praktiskas realizācijas. Var jautāt: priekš kam tad to darīt? Nu, pirmkārt, tas ir ļoti lēti: es, piemēram, šo projektēšanu varu izpildīt diezgan tālu vispār bez jebkāda finansējuma.

Otrkārt, kā projekts, kurš nemaz nav paredzēts realizēšanai, tas, protams, ir bezjēdzīgs, taču šāds projekts var dot priekšstatu par to, kā strādā kā var strādāt! Tas ir īstais un vienīgais iemesls, kādēļ es tādu Dollijas operētājsistēmas projektēšanu izpildu cik tālu nu izpildu.

Tāda būtu atbilde uz Jūsu Pirmo jautājumu par iespējām radīt mākslīgo intelektu. Teorētiska iespēja ir, bet praktiska realizācija tas ir finansēšanas un projekta lietderības jautājums.

Pat vienkāršas mazas programmiņas darbu var izklāstīt tā, un šitā kur nu vēl lielas sistēmas! Dažos aspektos es jau hipotētisko Dollijas operētājsistēmu esmu aprakstījis vai arī tai analoģisku cilvēka operētājsistēmu. Viens tāds apraksts ir dots pirms 10 gadiem Imantam Freibergam, kurš esot bijis informātikas profesors Kvebekas universitātē Monreālā.

To Freibergam un tālāk arī viņa sievai rakstīto projekta uzmetumu mēs tagad varam ņemt par sākuma skici mūsu operētājsistēmas projektēšanā. Ja Jums ir interese un vēlēšanās, mēs varam iet no tā uzmetuma tālāk, detalizējot otro līmeni utt. Bet tas notiks tikai tad, ja no Jūsu puses būs aktīva interese, jautājumi, līdzdalība. Vienam pašam, zinot, ka neviens to nekad uzmanīgi nelasīs un nepētīs, man to darīt nav nekādas intereses.

Ar to es pagaidām beidzu savu pirmo atbildi Jums. Kopā ar pielikumos iekļautajiem tekstiem tā jau ir vesela grāmata. Pat ja tālāk vairs nekā cita nebūs, arī tad šī grāmata jau ir pietiekami vērtīga, lai to publicētu.

Ja Jums tagad būs vēl tālāki konkretizējoši jautājumi, tad mēs šo grāmatu papildināsim nākošajā izlaidumā kā jau tas parasti notiek ar Vekordijas grāmatām. Ja materiāla būs ļoti daudz atvērsim vēl vienu grāmatu.

Es arī vēl padomāšu un varbūt kaut ko piebildīšu pie šeit ievietotā materiāla pat bez Jūsu papildjautājumiem. Jauni oponenti diskusijā «Revisere» nakts uz pirmdienu pēc 1 gada, 1 mēneša, 5 dienām, 9 stundām, 23 minūtēm Augstāk dotais un doktoram Rihardam Balodim adresētais teksts dažādu iemeslu dēļ līdz viņam vēl nebija nonācis, kad Latvijas grāmatnīcās jau parādījās sērijas «Lase» 1.

Visaktīvākais un pagaidām visnozīmīgākais no viņiem bija profesors Juris Tambergs, kurš, būdams visai kolorīta figūra un labi zinādams, ka par to nesaņems ne santīmu honorāra, tomēr uzreiz, līdzko es viņam to piedāvāju, piekrita uzrakstīt par grāmatu LASE1 recenziju, iztērēdams tam vairāk laika, nekā es to ar tīru sirdsapziņu varētu no viņa pieņemt Zemāk {. Lai saprastu, ko Tamberga kunga tekstā nozīmē vārds «mēs», laikam viscaur tā vietā ir jālasa: svars loss tips jillian Mūsu pazīšanās ar profesoru Tambergu iesākās caur to, ka es, pārtulkojis latviski priekš «Lases» divus Einšteina rakstus, gada Paša Tamberga tur nebija, bet bija divi citi cilvēki, no kuriem viens vēlāk izrādījās par profesoru Bērsonu.

Viņš vaicāja, kas man uz sirds, un es atbildēju, ka uz sirds man ir Einšteina raksti, kurus esmu pārtulkojis latviski un gribētu, lai kāds speciālists tos izlasa pirms publicēšanas Tālāko ir grūti aprakstīt vārdos, tik daudzpusīga domu gamma atspoguļojās Bērsona kunga sejā.

Ja to izteiktu vārdos, tā skanētu apmēram tā: «Ko!?. Kad visi kārtīgi cilvēki Te uzradies viens Tas viņu mazliet nomierināja, jo līdz ar to noskaidrojās, ka atnācējs vismaz nedomā, ka Latvijā varētu pastāvēt žurnāls, kurā būtu iespējams nodrukāt Einšteina rakstus Tā nu profesors Bērsons apsolījās nodot manus papīrus Tambergam.

Tamberga kungs piezvanīja nākošās dienas vakarā. Viņa balsī bija jūtamas tās pašas noskaņas. Es gribēju viņam pavaicāt, ko tad es tik briesmīgu esmu izdarījis, ka uz šī fona vienīgais gaišais plankums ir mana 11 Skat. Lūk, tie: Par tulkojumiem un komentāriem ceturtdiena pirms 6 mēnešiem, 8 dienām, 17 stundām, 10 minūtēm Abus augstāk dotos Einšteina rakstus es pārtulkoju divos paņēmienos Cik man zināms, tas ir pirmais šo darbu tulkojums latviski vismaz Rīgas bibliotēku katalogos man neizdevās atrast citus tulkojumus.

Spriežot pēc bibliotēku katalogiem, latviski vispār ir izdota tikai viena Einšteina grāmata Katram, kas tos uzmanīgi lasīs, būs uzreiz redzama Eiklīda parauga ietekme. Tiek izvirzīti divi postulāti, un uz to pamata izvērsta nepretrunīga teorija Lai apstrīdētu šo teoriju, ir jāapstrīd kāds no postulātiem vai abi.

Bet kompetentā līmenī tas nav iespējams, jo postulāti un sevišķi jau otrais: par gaismas ātruma nemainību jebkurā mērījumā ir gluži vienkārši eksperimentu rezultāts. Tāpēc arī ir tikai dabiski, ka visi fizikālie eksperimenti dod rezultātus, kas saskan ar šo teoriju Tādā gadījumā var rasties jautājums, ko tad es taisos šeit vēl komentēt. Ir tomēr vismaz divi virzieni, kuros būtu iespējama šāda komentēšana Pirmais ir: izvirzīt tādu postulātu sistēmu, kurā abi Einšteina postulāti kļūtu par teorēmām, kas no tās izriet un tas tad nozīmētu, ka ir radīta fundamentālāka svars loss tips jillian.

Man šķiet, ka tas principā ir iespējams, un varbūt pat tie apsvērumi, kurus es minēju Taču pats es nejūtos pietiekoši stiprs, lai ietu pa šo ceļu Un otrais virziens kurā es arī gatavojos doties ir sekojošs. Einšteins viscaur runā par «novērotāju», kurš atrodas tajā vai citā «koordināšu sistēmā» un tur kaut ko mēra laiku, garumu un rēķina vesels lērums formulu un diferenciālvienādojumu.

Taču Einšteinam un visiem viņa sekotājiem šis «novērotājs» ir «vienkārši cilvēks» bez detalizētas viņa iekšējās uzbūves un darbības izskatīšanas. Turpretī Vēras teorija aplūko šo «novērotāju» kā bioloģisku kompjūteru, kā informācijas apstrādes sistēmu, iedziļinoties jautājumā, kādā tieši veidā šāda sistēma var «uztvert» telpu un laiku, kādā veidā tā var nonākt pie diferenciālvienādojumiem un tamlīdzīgām lietām, un tās izmantot Lūk, šo jautājumu detalizēta aplūkošana, man šķiet, var daudz ko noskaidrot, varbūt arī padarot skaidru un vienkāršu to, kas citādi liekas paradoksāls un izskatās esam pretrunā ar «veselo saprātu» Principā lielāko daļu no tiem jautājumiem, kuru dēļ es nolēmu ķerties pie šīs komentēšanas sakars starp matemātiskajiem vienādojumiem un fizikālajiem eksperimentiem utt.

Bet Einšteina teorijai ir divas priekšrocības: 1 tā ir milzīgi slavena un visiem zināma, ja ne citādi, tad vismaz pēc vārda, un kāpēc gan iedziļināties kādā reti kuram 12 Einšteins A. Strauberga ievadu. Apgādniecība «Mathesis». Rīgā, Matemātiski Fizikalā Biblioteka.

Vairumā Latvijas skolotāju kooperativā. Pagaidām mūsu nolūks ir tikai iegūt abu Einšteina darbu korektu latvisku tekstu.

Popandopulo raksts «Kur bija kļūda? Autors iesāk tā: «Neviena zinātniska teorija visā zinātnes attīstības vēsturē nav izsaukusi tādu «prātu apjukumu», kādu izsauca A. Einšteina relativitātes teorija, kuru mēs tagad saucam par speciālo relativitātes teoriju SRT.

Laužot fizikas pamatkoncepcijas, apgriežot ar kājām gaisā mūsu priekšstatu par telpu un laiku, tā atrisināja pretrunu kamolu, kuras bija radušās kustībā esošu ķermeņu optikā, bet nonāca pretrunā ar veselo saprātu.

Pēdējais apstāklis nemulsināja gados jauno Einšteinu, kurš uzskatīja veselo saprātu par «aizspriedumu sakopojumu, kas cilvēkā tiek ielikts, kamēr viņš vēl nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu»» Tālāk Popandopulo īsi apraksta «ētera teoriju» kura «bija spēkā» līdz Einšteinam un dažus ar to saistītos fizikālos eksperimentus, sevišķi t. Popandopulo Maikelsona rakstā par šo eksperimentu atrod kļūdu un nobeidz tā: «Tātad Fizo eksperiments, kuru Einšteins uzskatīja par speciālajai relativitātes teorijai fundamentālu, ir izrādījies kļūdains.

svars loss tips jillian

Taču, ja pieļaujam, ka SRT ir bijusi kļūdaina pašos savos pamatos bet autors par to ir pārliecinātstad visi no SRT pozīcijām agrāk izskaidrotie eksperimenti prasa jaunus izskaidrojumus. Tāpēc viņi Popandopulo rakstu nodrukāja, kaut arī aplikuši no visām pusēm ar norādījumiem, ka tās ir hipotēzes, «lasītāja tribīne», «gaidām atsauksmes» utt Tikai pēc 9 mēnešiem, žurnāla Aleksandrovs, S.